DUCATI AKCESORIA - ODZIEŻ I CZĘŚCI MOTOCYKLOWE

Twoje konto Zaloguj
WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
Wpisz przynajmniej 3 znaki w pole wyszukiwarki
Strona główna Regulamin

Regulamin

regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego www.ducatiakcesoria.pl

 

Sklep, działający pod adresem www.ducatiakcesoria.pl prowadzony jest przez:

LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213 NIP: 9820381827, REGON 382707019, Zarejestrowaną pod nr KRS: 0000774118 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 7 000 000,00 PLN.
Kontakt:
tel:  +48 723-732-046

                    

    

 

mail: sklep@ducatiakcesoria.pl

 

Dział 1. Postanowienia ogólne.

 

§1. Wyjaśnienie terminów użytych w regulaminie.

·         Formularz Rejestracyjny - formularz, którego wypełnienie jest konieczne w sytuacji gdy Użytkownik chce posiadać Konto Klienta w Sklepie www.ducatiakcesoria.pl

·         Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta (Kupującego) służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu

·         Koszyk - narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie w jednym miejscu wybranych towarów, które chce zakupić Klient, oraz podgląd wartości zakupów

·         Kupujący (Klient) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby;

·         Promocja - obowiązujące przez określony czas specjalne warunki na zakup określonych towarów z Oferty Sklepu lub inne usługi w ramach Sklepu.

·         Rejestracja - proces, podczas którego Użytkownik zakłada swoje Konto

·         Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem;

·         Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki Regulaminu i wyraziła chęć korzystania z usług Sklepu.

·         Właściciel Sklepu (Sprzedający) - Liberty Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Dąbrowskiego 207/213.

·         Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

·         Towar Wyprzedażowy - Towar oferowany w ramach Outletu, który może być pełnowartościowy lub uszkodzony, używany lub posiadać inne wady wskazane w opisie Towaru, które mogą być podstawą obniżenia ceny Towaru Wyprzedażowego. Wady Towarów Wyprzedażowych wskazane są każdorazowo w Sklepie, w karcie danego Towaru. Jeżeli w opisie Towaru nie ma wskazanych wad należy traktować go jako pełnowartościowy. Ilekroć mowa jest o Towarach, dotyczy to także Towarów Wyprzedażowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

·         Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

·         Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Właściciela Sklepu, prowadzona przez Właściciela Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://ducatiakcesoria.pl;

·         Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego);

·         Filia Właściciela Sklepu – miejsce sprzedaży stacjonarnej, znajdujące się:

  • Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213
  • Piaseczno ul. Puławska 44D

 

§2. Informacje ogólne.

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu www.ducatiakcesoria.pl. oraz sposób i warunki zawierania w ramach Sklepu umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia.

2.     Usługa korzystania z serwisu www.ducatiakcesoria.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu motocyklowego zorganizowanego w domenie ducatiakcesoria.pl w ramach którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie) umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą.

3.     Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu motocyklowego zorganizowanego w domenie www.ducatiakcesoria.pl jest LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213 NIP: 9820381827, REGON 382707019, Zarejestrowaną pod nr KRS: 0000774118 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 7 000 000,00 PLN.

4.     Sprzedaż w ramach Sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez stronę internetową ducatiakcesoria.pl 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

5.     Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w każdym czasie.

6.     Informacje zawarte na stronach Sklepu www.ducatiakcesoria.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7.     Ceny wszystkich produktów oferowanych przez Sklep www.ducatiakcesoria.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez Kupującego. Cena nie zawiera kosztów przesyłki, chyba, że co innego wynika z treści Regulaminu lub obowiązujących Promocji.

 

§3. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu www.ducatiakcesoria.pl

1.     Do przeglądania i korzystania ze Sklepu www.ducatiakcesoria.pl niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.

2.     Oprogramowanie Sklepu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Mozilla Firefox 2.5 i nowsze, Internet Explorer 6.0 i nowsze, Opera 8.0 i nowsze i wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

 

 

Dział 2. Zasady korzystania ze Sklepu www.ducatiakcesoria.pl

 

§1. Użytkownicy.

1.     Użytkownikiem korzystającym ze Sklepu www.ducatiakcesoria.pl w charakterze Kupującego może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.     Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Właściciela Pasażu o naruszeniu Regulaminu przez innych Użytkowników.
 

§2. Rejestracja

1.     Sklep www.ducatiakcesoria.pl umożliwia Klientom Rejestrację w serwisie.

2.     Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.

3.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zgodnie z jego treścią. W wyniku poprawnej rejestracji zakładane jest Konto Klienta.

4.     Rejestracja umożliwia stronom nieograniczony kontakt i ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji oraz zwalnia Kupującego z konieczności dodatkowego potwierdzania złożonych zamówień drogą telefoniczną lub mailową.

5.     Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia hasła do Konta. Powinien przy tym pamiętać, że dla zwiększenia bezpieczeństwa powinno ono zawierać co najmniej 6 znaków w tym jedną cyfrę. Hasło jest informacją poufną. Użytkownik powinien ustanowić hasło w sposób niemożliwy do odgadnięcia przez osoby trzecie jak również nie powinien udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.

6.     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła. Zmiana hasła możliwa jest poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim Koncie.

 

§3. Oferta.

1.     Oferta, jest to skierowana przez Sprzedającego do wszystkich podmiotów, które spełniają warunki regulaminu i wyraziły chęć korzystania z usług serwisu www.ducatiakcesoria.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie Użytkowników Sklepu www.ducatiakcesoria.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

2.     Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

  
 

§4. Polityka prywatności.

1.     Rejestrując się w Sklepie www.ducatiakcesoria.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie www.ducatiakcesoria.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika w Sklepie www.ducatiakcesoria.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.     Wypełniając Formularz Rejestracyjny Użytkownik Sklepu www.ducatiakcesoria.pl może wyrazić zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Sklepu www.ducatiakcesoria.pl na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wyżej wymienionych materiałów.

4.     Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5.     W celu realizacji zamówienia Dane Klienta mogą zostać udostępnione innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, Partnerzy Sklepu www.ducatiakcesoria.pl.

6.     Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

7.     Usunięcie przez Właściciela Sklepu na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia świadczenie przez Właściciela Sklepu usług w ramach Sklepu www.ducatiakcesoria.pl i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta użytkownika z Pasażu.

8.     Właściciel Sklepu może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli nie zostały przez niego uregulowane wszystkie zobowiązania wynikające z korzystania ze Sklepu www.ducatiakcesoria.pl lub gdy swoim postępowaniem naruszył w rażący sposób Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9.     Właścicielowi Sklepu przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, że dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są fałszywe.

10.   Otwierając konto w Sklepie www.ducatiakcesoria.pl Użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11.   Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika.

 

Dział 3. Realizacja zamówień.

 

§1. Składanie zamówienia.

1.     W związku z charakterystyką działania Sklepu www.ducatiakcesoria.pl  Kupujący przed przyjęciem oferty i złożeniem zamówienia powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedającego zasady płatności, transportu oraz termin realizacji zamówienia.

2.     Właściciel Sklepu zapewnia możliwość zakupu przez stronę internetową zarówno Użytkownikom posiadającym Konto Klienta jak i osobom chcącym dokonać jednorazowego zakupu bez wcześniejszej Rejestracji.

3.     Składanie zamówień w Sklepie www.ducatiakcesoria.pl odbywa się poprzez:

a. Dodanie produktów do Koszyka bezpośrednio na stronie Sklepu, przejście na stronę Koszyka, która zawiera listę wybranych przez Kupującego produktów, kliknięciu w przycisk „Transakcja z obowiązkiem zapłaty”, wybraniu sposobu płatności oraz sposobu dostawy produktu, w przypadku wybrania sposobu dostawy „Odbiór osobisty” wybraniu magazynu/oddziału, w którym Kupujący chce odebrać zamawiane produkty, podaniu danych do wysyłki i/lub danych do wystawienia faktury VAT, zaakceptowaniu regulaminu i wysłaniu zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Transakcja z obowiązkiem zapłaty”, potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w link otrzymany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

b. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów podanymi w dziale Kontakt Sklepu lub bezpośrednio ze Sprzedawcą.

c. Przesłanie zamówienia e-mailem na adres podany w dziale Kontakt Sklepu lub bezpośrednio do Sprzedawcy.

4.     Po złożeniu zamówienia w trybie 3. a. niniejszego paragrafu, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania transakcji.

5.     Zamówienia składane w trybie 3. b. i c. są potwierdzane przez Sprzedającego w sposób adekwatny do sposobu składania zamówienia.

6.     W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że, jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się ze Sprzedającym oraz gdy ponowne próby kontaktu Sprzedającego z Kupującym nie powiodą się, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku, gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.

7.     Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2. Sposoby płatności.

1.     Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

·         gotówka – Klient może dokonać opłaty bezpośrednio w filii Właściciela Sklepu lub u kuriera w momencie odbioru przesyłki (za pobraniem).

·         przelew zwykły – należy go wykonać przed dostawą towaru na podstawie maila potwierdzającego dokonanie zamówienia. Mail zawiera wszelkie dane konieczne do dokonania przelewu. Zamówiony towar zostaje wysłany do Klienta na adres podany przy składaniu zamówienia, niezwłocznie po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy sklepu internetowego www.ducatiakcesoria.pl,
DANE DO PRZELEWU: nr konta:09 1050 1461 1000 0024 1959 8319

Liberty Corporation Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź

·         przelew elektroniczny (przelew online) – po wybraniu tej formy płatności nastąpi automatyczne przeniesienie na bezpieczną stronę systemu płatności elektronicznych operatora akceptowanego w danym momencie przez Sprzedającego, gdzie należy uzupełnić dane dotyczące płatności na  stronie banku,

·         karta płatnicza – płatność karta płatniczą lub kredytową - aby dokonać zakupu należy wypełnić odpowiednie pola formularza danymi karty płatniczej.

2.     Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie Towary, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

3.     Szczegółowe informacje związane z poszczególnymi formami płatności i sposobami zwrotów płatności określone są na stronie Sposoby płatności.

 

§3. Realizacja zamówienia.

1.     Zamówienia składane zgodnie z Dz. 3 §1 pkt 3. realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu www.ducatiakcesoria.pl.

2.     Czas realizacji zamówienia tj. okres od złożenia zamówienia do wysyłki zamówionego towaru lub jego przygotowania do odbioru w filii Właściciela Sklepu zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sklepu www.ducatiakcesoria.pl.

3.     Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że zamawiany produkt dostępny jest od ręki w magazynie Sklepu www.ducatiakcesoria.pl.

a.  Właściciel Sklepu dopuszcza prawo indywidualnego uzgodnienia czasu realizacji zamówienia między Sprzedającym a Kupującym w  następujących przypadkach:

- dany produkt jest trudno osiągalny

- znajduje się na zagranicznych magazynach Sprzedającego

- Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć danego produktu w określonym terminie i podaje inny możliwy, jak najszybszy termin dostarczenia produktu.

4.     Realizacja zamówienia drogą wysyłkową.

a. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w dniu złożenia zamówienia w przypadku wybrania formy płatności – płacę przy odbiorze i zamówienie zostało złożone do godziny 14.00.

- w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku wybrania formy płatności – przelew

b. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48h).

c. Zamówienia złożone po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.

d. Zamówienie składające się z kilku produktów, które mają różne czasy realizacji lub różne miejsca magazynowania, na prośbę Kupującego może zostać wysyłane w niezależnych przesyłkach, przy czym Kupujący pokrywa wówczas koszty każdej przesyłki. W przypadku realizacji zamówienia jedną przesyłką składającą się z produktów o różnych terminach realizacji lub miejscach magazynowania, czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki produktu z najdłuższym terminem realizacji.

5.     Realizacja zamówienia z odbiorem osobistym w filii Właściciela Sklepu.

a. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia. Jeśli towar dostępny jest w magazynie filii Właściciela Sklepu, w której Klient składa zamówienie, jego odbiór będzie możliwy już w tym samym dniu w godzinach pracy filii Właściciela Sklepu. Jeśli towar jest niedostępny w magazynie filii Właściciela Sklepu, a dostępny jest w innych oddziałach lub magazynie regionalnym Właściciela Sklepu wówczas ma zastosowanie Dz. 3 §3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.

b. Zamówienie składające się z kilku produktów, których czasy realizacji są różne, może być zrealizowane etapami, w których klient odbiera kolejno dostępne produkty lub za jednym razem, przy czym realizacja zamówienia może wydłużyć się do czasu skompletowania wszystkich produktów wchodzących w jego skład. W tym przypadku, decyzję o sposobie realizacji zamówienia podejmuje Klient.

c. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości odbioru osobistego z magazynów Sprzedających bądź do zmiany formy płatności za zamówienie, jeżeli odbiór osobisty ma mieć miejsce w innym magazynie niż należące do Właściciela Sklepu.

  6.     W razie, gdy zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący
          niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.

7.     Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas jego realizacji ulega zmianie.

8.     Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć zamówienie na inny towar z oferty sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.

9.     W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży ilość oferowanego towaru jest ograniczona. Realizacja zamówień w takiej sytuacji następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do czasu wyczerpania się zapasów objętych ww. ofertami sprzedaży lub zakończenia promocji albo wyprzedaży.

10.   Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że zamówienie realizowane jest partiami - w takim przypadku na każdą część zamówienia może zostać wystawiona odrębna faktura.

12.   Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie ww. zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym, wysłanie na adres mailowy Sprzedającego stosownej informacji lub poprzez formularz kontaktowy Sklepu www.ducatiakcesoria.pl.

13.   W przypadku odbioru osobistego i zapłaty za towar w systemie płatności elektronicznych (lub zapłaty przelewem zwykłym na konto Sprzedającego lub Właściciela Pasażu) towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie, której tożsamość jest zgodna z danymi podanymi w trakcie składania zamówienia. Możliwe będzie wydanie towaru innej osobie pod warunkiem posiadania przez taką osobę odpowiedniego upoważnienia, zawierającego dane Kupującego. Towar nie zostanie wydany, jeżeli zgodność danych nie zostanie potwierdzona.

 

§4. Dostawy produktów.

1.   Sprzedający jest zobowiązany wydać towar Klientowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2.   Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski a każda przesyłka objęta jest ubezpieczeniem kurierskim.

3.   Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. Informacje o wysokości kosztów dostawy są każdorazowo podawane w ramach formularza Zamówienia.

4.   Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.

5.   Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

6.   W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanej filii Właściciela Sklepu.
O możliwości odebrania zamówionego produktu Sklep każdorazowo informuje drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru.
Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

7.   Opłata za każdą przesyłkę uzależniona jest od rozmiarów i wagi zamówienia - szczegóły dostępne na stronie: Koszty i sposoby wysyłki.

8.   Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§5. Gwarancja.

1.   Sprzedający odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.   W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3.   Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Wyprzedażowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

4.   Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

5.   Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sprzedającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6.   Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

7.   Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Wyprzedażowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

8.   Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru określone są na stronie: Zwroty i reklamacje.
 

§6. Odstąpienie od umowy i reklamacje.

Sklep www.ducatiakcesoria.pl, działający pod adresem www.ducatiakcesoria.pl prowadzony jest przez:

LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/213 NIP: 9820381827, REGON 382707019, Zarejestrowaną pod nr KRS: 0000774118 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 7 000 000,00 PLN.
Kontakt:
tel: +48 723-732-046
mail:

 

1.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  (dla Towarów zakupionych w sklepie www.ducatiakcesoria.pl - okres zwrotu Właściciel Sklepu wydłuża do 21 dni) od otrzymania zamówionego Towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy zamieszczonego poniżej (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta).
Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@ducatiakcesoria.pl.
W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:
LIBERTY CORPORATION
 93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213
.

Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie (dla Towarów zakupionych w sklepie www.ducatiakcesoria.pl - okres zwrotu Właściciel Sklepu wydłuża do 21 dni) wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy (21 dni dla Towarów zakupionych na www.ducatiakcesoria.pl) rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części. 
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. 

Zwracane Towary należy odesłać na adres:
LIBERTY CORPORATION
 93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/225.


Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)


Adresat: LIBERTY CORPORATION Sp. z o.o., 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225, adres e-mail: 

Ja/My(*).....................................................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..................................................................................................................................................................................................

Data odbioru: .........................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ........................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ........................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ....................................................

Data: ....................................


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 

·         o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy

·         w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Sprzedającego i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;

·         w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·          w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;

·         w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;

·         w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·         w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;

·         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

·         zawartych w drodze aukcji publicznej;

·         o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

2.     REKLAMACJA

Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Wyprzedażowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec Sprzedającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru 
z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru Wyprzedażowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi:
- drogą pisemną na adres:
LIBERTY CORPORATION Sp. z o.o.
93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213.

-  za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@ducatiakcesoria.pl z dopiskiem „reklamacja”.

W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta. 
Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od Sprzedającego.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
-  żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres:
LIBERTY CORPORATION Sp. z o.o.
93-231 Łódź ,ul. Dąbrowskiego 207/213.Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Sprzedający ustosunkuje się do otrzymanego od Klienta żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Klient podał w tym celu adres e-mail.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach ducatiakcesoria.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub pod linkiem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Dział 4. Postanowienia końcowe.

 

§1. Zastrzeżenia.

1.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępnie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych produktów), spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i opisów prezentowanych w Sklepie produktów.

2.     Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic pomiędzy rzeczywistym wyglądem towarów prezentowanych na platformie, a wyglądem wynikającym z parametrów technicznych sprzętu Kupującego

3.     W umowach zawartych między Sprzedającym a Kupującym niebędącym konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Właściciela Pasażu lub Sprzedającego z tytułu nieumyślnego niewykonania umowy.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące sprzedaż towarów w zakresie, w jakim mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu.

5.     Kupujący, który korzysta z opcji zakupów bez rejestracji składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin.

6.     Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Kupującego zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Liberty Motors S.A. (Właściciela Sklepu) danych z zamówienia dla celów marketingowych, promocyjnych, komercyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – z późn. zm.).

7.     Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych. Kupujący zapewnia, że podawane przez niego przy składaniu zamówienia dane są prawdziwe i pozostają zgodne ze stanem rzeczywistym. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiada Kupujący.

8.     Liberty Motors S.A. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu www.ducatiakcesoria.pl będące wynikiem problemów technicznych, konserwacji, przeglądów, wymian, napraw, a także innych przyczyn niezależnych od właściciela Sklepu. 

 

 

§2. Wejście w życie i zmiany Regulaminu.

1.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem internetowym www.ducatiakcesoria.pl/regulamin/

2.     Niniejszy regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3.     Liberty Motors S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie www pod wskazanym wyżej adresem, tak, aby Kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

 

 

Copyright Ducati. Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:  Ideo Powered by:  Edito   CMS